Podmienky použitia

Materiály na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom spoločnosti GEOMAT Slovakia s.r.o. (ďalej len „GEOMAT“). Všetky práva sú vyhradené. Všetky materiály sú určené iba pre nekomerčné a osobné použitie. Podmienky uvedené nižšie aj akékoľvek iné zákony alebo predpisy, ktoré sa vzťahujú na túto stránku, Internet alebo World Wide Web, platia aj pre užívateľov všetkých webových stránok.

Materiály zobrazené na tejto stránke môžete využívať iba pre nekomerčné, osobné účely, avšak za predpokladu, že zachováte všetky autorské práva a budete sa riadiť akýmikoľvek oznámeniami o vlastníckych právach v týchto materiáloch uvedenými. Nie ste však oprávnený obsah tejto stránky distribuovať, meniť, upravovať, prenášať, ďalej používať, ďalej umiestňovať, ani nesmiete obsah tejto stránky používať pre verejné alebo obchodné účely bez povolenia GEOMATu.

Váš prístup k tejto stránke a jej používaní tiež podliehajú nasledujúcim podmienkam a všetkým príslušným právnym predpisom. Prístupom ku stránke a jej prehliadaním prímate bez výhrad a obmedzení Podmienky a uznávate, že akékoľvek iné dohody medzi Vami a GEOMATom týkajúce sa predmetu tejto stránky sú týmto nahradené.


Podmienky

Mali by ste predpokladať, že pokiaľ nie je uvedené inak, všetko, s čím sa na tejto stránke stretnete alebo čo si prečítate, je chránené autorským právom a malo by sa používať výhradne v súlade s týmito Podmienkami alebo s textom uvedeným na stránke, pokiaľ nedá k inému spôsobu používania písomné povolenie GEOMATu.

GEOMAT nezaručuje ani neprehlasuje, že používanie materiálov uvedených na tejto stránke neporuší práva tretích osôb, ktoré nie sú vo vlastníctve ani nie sú spriaznenými společnosťami GEOMATu.

GEOMAT vyvíja primerané úsilie k tomu, aby na stránke boli obsiahnuté presné a aktuálne informácie; napriek tomu však GEOMAT neposkytuje žiadne záruky ani prehlásenia pokiaľ ide o ich presnosť. GEOMAT nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia
v obsahu tejto stránky a výsledkov ich aplikácií.

Používanie a prehliadanie stránky je na Vaše nebezpečie. GEOMAT, jej spoločníci, zamestnanci, spriaznené osoby, ktorýkoľvek jej zástupca ani žiadna iná osoba podieľajúca sa na vytváraní, produkcii alebo zverejňovaní tejto stránky nenesie zodpovednosť za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame ani nadmerné škody vyplývajúce z Vašeho prístupu ku stránke alebo z jej používania. Bez obmedzenia vyššie uvedeného sú Vám všetky informácie na tejto stránke poskytované aktuálne.

GEOMAT nepreberá žiadnu zodpovednosť a neručí za žiadne škody alebo vírusy, ktoré Vám môžu vzniknúť alebo ktoré sa môžu objaviť na Vašom počítačovom vybavení alebo inom majetku z dôvodu Vašeho prístupu k tejto stránke, jej používania alebo prehliadania, prípadne z dôvodu Vašeho sťahovania akýchkoľvek materiálov, dát, textov, obrazových materiálov, klipov alebo audio nahrávok z tejto stránky.

Používaním tejto stránky môžete odovzdať a/alebo GEOMAT môže získať určité obmedzené informácie o akomkoľvek účele, ktorý považuje za vhodný.

Obrázky ľudí alebo miest zobrazené na tejto stránke sú buď majetkom GEOMATu alebo sú použité s jej súhlasom. Vy ani nikto iný, koho by ste tým poverili, nie ste oprávnený tieto obrázky používať, pokiaľ to nie je týmito Podmienkami vyslovene dovolené alebo pokiaľ na inom mieste na tejto stránke nie je také konkrétne povolenie uvedené.

GEOMAT neskúmal podrobne všetky internetové stránky spojené odkazom s touto stránkou a nezodpovedá za obsah žiadnych iných stránok alebo externých stránok spojených odkazom s touto stránkou. Vaše spojenie na túto stránku, externé alebo iné stránky je na Vaše vlastné nebezpečie a prebieha bez zvolenia GEOMATu.

GEOMAT môže kedykoľvek upraviť tieto Podmienky aktualizáciou tohoto textu. Akékoľvek takéto úpravy sú pre Vás záväzné.

Informácie poskytnuté v na týchto webových stránkach sú informatívne a nezakladajú zmluvný vzťah ani zámer uzavrieť zmluvu s užívateľom. Tieto informácie alebo materiály nezakladajú nedbalostnú trestnú zodpovednosť GEOMATu v súvislosti s realizáciou akýchkoľvek projektov. Zodpovednosť za konečné posúdenie vhodnosti akejkoľvek informácie alebo výrobku pre zamýšľané použitie, spôsob ich použitia a všetky súvisiace riziká a zodpovednosť nesie výlučne užívateľ.

Technické charakteristiky a vlastnosti výrobkov uvedených na tejto webovej stránke sa môžu v priebehu času meniť. GEOMAT si vyhradzuje právo na zmenu týchto charakteristík a vlastností bez predchádzajúceho upozornenia.

Radi zodpovieme vaše otázky

Nie je vám niečo jasné? Máte ku stránkam a aplikáciám ďalšie otázky alebo pripomienky? Kontaktujte nás!

 

 

Využívané produkty

Ďalšie odkazy

E-mailový spravodajPrečo odoberať spravodaj?
Budete zadarmo dostávať na vašu e-mailovú adresu informácie z oblasti vystužovania a stabilizácie asfaltových vozoviek.


Copyright © GEOMAT Slovakia s.r.o., 1998 – 2020 KP9KN3 PP0PN2